Διαχωρίστε μια λειτουργία παροχής και μια καμπύλη προσφοράς. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αλλαγής της παρεχόμενης ποσότητας και μεταβολής της καμπύλης προσφοράς;


Απάντηση 1:

Η συνάρτηση εφοδιασμού δείχνει τη σχέση μεταξύ της παρεχόμενης ποσότητας και όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά όπως η τιμή του προϊόντος, οι τιμές των εισροών, η τεχνολογία, η πολιτική κυβέρνησης, οι προσδοκίες των παραγωγών κλπ. Ενώ η καμπύλη προσφοράς σχετίζεται με την ποσότητα που παρέχεται ειδικά στην τιμή του εμπορεύματος. Γενικά είναι ανοδική κλίση.

Η μεταβολή της παρεχόμενης ποσότητας ενός προϊόντος είναι w.r.t. με τη δική του τιμή, ενώ η μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς οφείλεται σε παράγοντες διαφορετικούς από την τιμή του συγκεκριμένου εμπορεύματος.