Πώς θα εξηγούσατε τη διαφορά μεταξύ της αγοράς χρήματος και των κεφαλαιαγορών; Τι είδους χρηματοπιστωτικά μέσα διακινούνται σε καθένα; Ποια αγορά θεωρείται πιο ασταθής;


Απάντηση 1:

Οι κεφαλαιαγορές αναφέρονται στη βιομηχανία στην οποία επιδιώκεται το χρήμα μέσω της αύξησης κεφαλαίου και της εμπορίας. Η χρηματαγορά είναι όρος που δίδεται σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, του οποίου τα συστατικά στοιχεία μπορούν να είναι συνδυασμός μετρητών, σταθερού εισοδήματος, ομολόγων και μέσων χαμηλής μεταβλητότητας (όπως τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη). Οι δύο δεν μπορούν να συγκριθούν ως τέτοιοι, επειδή είναι δύο πολύ διαφορετικά θέματα.