Στην τραπεζική ορολογία, ποια είναι η διαφορά μεταξύ οικονομικού κεφαλαίου και επιχειρηματικού κεφαλαίου;


Απάντηση 1:

Το οικονομικό κεφάλαιο ορίζεται ως το χρηματικό ποσό που πρέπει να έχουν οικονομικές ανάγκες για την κάλυψη του κινδύνου στα βιβλία τους. Έτσι, από την άποψη αυτή, οι δύο όροι είναι αλληλένδετοι. Υπάρχουν όμως και άλλοι τύποι χρηματοπιστωτικών οργανισμών κινδύνου: ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος μεταβλητότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος κλπ. Από την άποψη του διαχειριστή κινδύνου, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μαζί ισούνται με το επιχειρηματικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Εκεί βρίσκεται η διαφορά.