Σε Javascript, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της "Λειτουργίας" και της "λειτουργίας";


Απάντηση 1:

1) είναι μια λέξη-κλειδί γλώσσας που χρησιμοποιείται για τον ορισμό λειτουργιών. όπως και άλλες λέξεις-κλειδιά σαν, var, διακόπτης κ.λπ.

πρώην:

συνάρτηση foo () {

προειδοποίηση ('hello world');

},

foo ();

2) Η λειτουργία είναι το ενσωματωμένο στο πρωτότυπο αντικείμενο που αντιπροσωπεύει όλες τις λειτουργίες. Και η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατασκευαστής χρησιμοποιώντας επίσης νέα λέξη-κλειδί

πρώην:

var foo = νέα συνάρτηση ("alert ('hello world'););

foo ();