Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας ένορκης κατάθεσης που ορκίστηκε ενώπιον ενός δικαστή ή μιας ένορκης υπογραφής που υποβλήθηκε μέσω συμβολαιογράφου που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ινδίας;


Απάντηση 1:

Η ερώτησή σας: Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας ένορκης κατάθεσης που ορκίστηκε ενώπιον ενός δικαστή ή μιας ένορκης υπογραφής που υποβλήθηκε μέσω συμβολαιογράφου που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ινδίας;

Η άποψή μου και η άποψή μου είναι ότι:

Στο μέτρο που μπορώ να αντιληφθώ μια ένορκη δήλωση που ορκίστηκε ενώπιον δικαστή ή ένορκης βεβαιώσεως ενώπιον συμβολαιογράφου εγκεκριμένου από την κυβέρνηση της Ινδίας ή μάλιστα μπροστά από συμβολαιογράφο εγκεκριμένο και διοριζόμενο από κρατική κυβέρνηση στην Ινδία.

Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον των δύο ανωτέρω αρχών ορκίζονται υπό τον όρκο ως προς τα περιεχόμενα που δηλώνονται σε αυτά.

Τόσο ο δικαστής όσο και ο συμβολαιογράφος εξουσιοδοτούνται να διαβεβαιώνουν τον ορκωτό πληρεξούσιο.

Η τιμωρία σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων που ορκίζονται ενώπιον των δύο αρχών είναι οι ίδιες σύμφωνα με τον Ινδικό Ποινικό Κώδικα. Τόσο ο δικαστής όσο και ο συμβολαιογράφος είναι αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να διαβεβαιώνουν τον εκτοπιστή, δηλαδή. το πρόσωπο που ορκίζεται τη δήλωση στην ένορκη δήλωση.

Η ένορκη βεβαίωση που πιστοποιείται από δικαστή και βεβαίωση που βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο είναι εξίσου αποδεκτή από όλα τα δικαστήρια της Ινδίας.

Η αυθεντικότητα της βεβαίωσης ενός δικαστή ή ενός συμβολαιογράφου είναι ισοδύναμη με το νόμο και η ισορροπία αυτή δίδεται και στα δύο αυτά έγγραφα όταν διατυπώνονται ως αποδεικτικά στοιχεία. Και οι δύο εν λόγω βεβαιώσεις αξιολογούνται εξίσου σε όλες τις σφαίρες οπουδήποτε προτίθενται να τεθούν σε ισχύ.

Η παραπάνω άποψη είναι σύμφωνα με τις προσωπικές μου γνώσεις και όχι δεσμευτική ή οριστική άποψη σε οποιοδήποτε βαθμό.