Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πτώχευσης και αφερεγγυότητας;


Απάντηση 1:

Γεια:

Ευχαριστώ για το A2A'g αυτή την ερώτηση για μένα.

Στις Η.Π.Α:

Η αφερεγγυότητα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα με το πλαίσιο και το εφαρμοστέο δίκαιο βάσει του οποίου καθορίζεται αυτό, αλλά γενικά αναφέρεται σε ένα από τα δύο διαφορετικά σενάρια: (1) το σύνολο των χρεών ή των ενδεχόμενων χρεών που οφείλονται από το πρόσωπο ή την οντότητα (2) όταν το πρόσωπο ή ο φορέας δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει αρκετά μετρητά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή να πληρώσει τα χρέη του καθώς τα χρέη γίνονται (που μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν η αξία του συνολικού ενεργητικού υπερβαίνει το σύνολο των υποχρεώσεων).

Η αφερεγγυότητα περιγράφει την οικονομική κατάσταση κάποιου σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Δεν υπάρχει δικαστική διαδικασία ή υπόθεση αποκλειστικά λόγω ή λόγω αφερεγγυότητας.

Περαιτέρω, «η [τεχνική] αφερεγγυότητα δεν παρέχει επαρκές έδαφος στους δανειστές να υποβάλουν αίτηση για ακούσια πτώχευση του δανειολήπτη ή να αναγκάσουν την εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων».

Η πτώχευση είναι διαφορετική. Η πτώχευση είναι νομική υπόθεση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο πτώχευσης. Μια υπόθεση πτώχευσης μπορεί να ξεκινήσει είτε οικειοθελώς από ένα πρόσωπο ή οντότητα, είτε ακούσια εναντίον ενός προσώπου ή οντότητας από τους πιστωτές του / της, με την κατάθεση (είτε online είτε αυτοπροσώπως) μιας αίτησης για πτώχευση σε ομοσπονδιακή πτώχευση Δικαστήριο.

Μια υπόθεση ακούσιας πτώχευσης μπορεί να κατατεθεί μόνο κατά ενός προσώπου ή μιας οντότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 ή το Κεφάλαιο 11 (έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ακούσια περίπτωση Πτώχευσης του Κεφαλαίου 13 που να απαιτεί από ένα άτομο να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος του χρέους του ακούσια Κεφάλαιο 9 Περίπτωση πτώχευσης που υποβλήθηκε σε δήμο, ακούσιο Κεφάλαιο 12 Περίπτωση πτώχευσης κατά οικογενειακού αγρότη ή ψαρά ή ακούσια Κεφάλαιο 15 Περίπτωση πτώχευσης για αναγνώριση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας σε ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένης προσωρινής διαδικασίας βάσει νόμου σχετικά με την αφερεγγυότητα ή την προσαρμογή της οφειλής στην οποία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποθέσεις του οφειλέτη υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από αλλοδαπό δικαστήριο, με σκοπό την αναδιοργάνωση ή την εκκαθάριση). Επιπλέον, δεν μπορεί να ξεκινήσει μια ακούσια υπόθεση πτωχεύσεως κατά ενός γεωργού, οικογενειακού αγρότη ή μιας εταιρείας που δεν είναι χρήμα, επιχείρηση ή εμπορική εταιρεία.

Μια υπόθεση πτώχευσης μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και όταν ένα πρόσωπο ή μια οντότητα δεν είναι σε κατάσταση αφερεγγυότητας σύμφωνα με έναν ή και τους δύο ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω.

Όταν η υπόθεση εκκινείται εθελοντικά, το πρόσωπο ή η οντότητα βρίσκεται σε πτώχευση κατά την υποβολή της αίτησης για πτώχευση και η υπόθεση της πτώχευσης δεν μπορεί να απορριφθεί χωρίς εντολή του δικαστηρίου πτώχευσης.

Όταν η υπόθεση κηρύσσεται ακούσια από τους πιστωτές εναντίον ενός προσώπου ή μιας οντότητας, το άτομο ή ο φορέας έχει χρόνο να απαντήσει και να αμφισβητήσει την αίτηση έκδοσης πτώχευσης και να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να εξαναγκαστεί σε πτώχευση. Το δικαστήριο πτώχευσης μπορεί να ακούσει επιχειρήματα και ακόμη και να διεξαγάγει ακροαματικές ακροάσεις προκειμένου να καθορίσει εάν η πτώχευση πρέπει να προχωρήσει με τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις της υπόθεσης, βάσει ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται στον νόμο περί πτώχευσης και στην νομολογία του πτωχεύσαστος, καθώς και άλλες σκέψεις σχετικά με το τι είναι προς το συμφέρον του οφειλέτη και των πιστωτών του / της. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της κατάθεσης της ακούσιας αίτησης για πτώχευση και της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με το αν θα υπάρξει διαταγή απαλλαγής κατά της πτώχευσης κατά του προσώπου ή της οντότητας, το πρόσωπο ή η οντότητα θα έχει την προστασία της πτώχευσης (όπως η αυτόματη παραμονή εντούτοις το πρόσωπο ή η οντότητα μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του και να χρησιμοποιεί, να αποκτά ή να διαθέτει ακίνητη περιουσία, όπως και αν δεν είχε κινηθεί ακούσια υπόθεση, εκτός αν άλλως διατάξει το δικαστήριο πτώχευσης κατόπιν αιτήσεως ενός ενδιαφερομένου, μετά από ειδοποίηση προς τον οφειλέτη και ακρόαση, όπου το δικαστήριο πτώχευσης κρίνει ότι είναι αναγκαίο να διοριστεί ένας διαχειριστής για την εκμετάλλευση της επιχείρησης και την κατοχή του περιουσιακού στοιχείου, προκειμένου να διαφυλαχθεί η περιουσία ή για να αποφευχθεί η απώλεια, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως ότου το Δικαστήριο μπορέσει να αποφασίσει εάν πρέπει να προχωρήσει η πτώχευση.


Απάντηση 2:

Γεια σου

Καλή ερώτηση, η διάκριση είναι συνήθως παρεξηγημένη.

Η αφερεγγυότητα είναι μια κατάσταση που βασίζεται στις οικονομικές σας περιστάσεις. Η πτώχευση, στην Αυστραλία, είναι η διαδικασία με την οποία διορίζεται διαχειριστής για να αναλάβει τον έλεγχο της περιουσίας σας, να διερευνήσει τις υποθέσεις σας και να επιστρέψει οποιαδήποτε διαθέσιμα κεφάλαια στους πιστωτές σας.

Η αφερεγγυότητα ορίζεται ως η αδυναμία πληρωμής των χρεών σας καθώς και όταν καθίστανται απαιτητές. Με απλά λόγια, αν δεν μπορείτε να πληρώσετε τα χρέη σας μέχρι τις ημερομηνίες λήξης τους, είστε αφερέγγυοι. Αυτό μπορεί να περιπλέκεται περαιτέρω από το χρονοδιάγραμμα και τη βεβαιότητα των ποσών που αναμένετε να λάβετε (τα οποία θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε τα χρέη σας) και τα χρέη που οφείλετε.

Η είσοδος στην αυστηρή περιθώρια για τον προσδιορισμό μιας ακριβούς ημερομηνίας αφερεγγυότητας είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία συχνά περιλαμβάνει ένα επίπεδο υποκειμενικότητας και βασίζεται σε διάφορες υποθέσεις. Συχνά γίνεται από έναν εκκαθαριστή (εταιρείες) ή από έναν διαχειριστή που διορίστηκε μία φορά στο αφερέγγυο. Έχουν το πλεονέκτημα ότι γνωρίζουν μια επιχείρηση / άτομο τελικά δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τα χρέη τους.

Η αφερεγγυότητα συχνά κρίνεται βάσει της παρουσίας ορισμένων δεικτών. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτές μπορούν να βρεθούν εδώ (Σημειώσεις μιας εταιρείας είναι αφερέγγυος | Pearce & Heers Insolvency) και εδώ (Συμβουλές σε θέματα αφερεγγυότητας: 9 προειδοποιητικά σημάδια είναι καιρός να λάβουμε οικονομική βοήθεια).

Η πτώχευση έχει μια διττή προσέγγιση. Προορίζεται να δώσει στους πιστωτές ενός ατόμου την ευκαιρία να καταβληθεί τελικά, εάν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για να τα πληρώσει, και δίνει επίσης στον πτωχεύσαντα την ευκαιρία να ξεκινήσει ξανά. Θεωρείται γενικά ως έσχατη λύση, και παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο στίγμα που συνδέεται με αυτό, και σημειώνεται στις πιστωτικές εκθέσεις, οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται τεράστια ανακούφιση ότι δεν χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν το άγχος της προσπάθειας να ζευγαρώνουν ανεξέλεγκτα χρέη.

Στην Αυστραλία, η πτώχευση αφορά μόνο τα άτομα (όχι εταιρείες ή άλλες οντότητες) και γενικά περιλαμβάνει:

  • Ο διορισμός ενός καταπιστευματοδόχου πτώχευσης, είτε εθελοντικά είτε από έναν πιστωτή μέσω του δικαστηρίου. Διαρκεί συνήθως τρία χρόνια. Ο διαχειριστής ασχολείται με τους πιστωτές σας (τους ανθρώπους που χρωστάτε χρήματα). Όλα τα χρέη σας καλύπτονται από την πτώχευση, εκτός από τα φοιτητικά δάνεια, την υποχρεωτική υποστήριξη παιδιών και τα πρόστιμα, όπως η επιτάχυνση των εισιτηρίων. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει τον έλεγχο της ιδιοκτησίας σας με διάφορες εξαιρέσεις. Τα ακίνητα που συλλέγονται γενικά από έναν πτωχεύσαντα εμπιστευματοδόχο περιλαμβάνουν: Σπίτι ή γη Αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές επενδύσειςΠαιχνίδια και αυτοκίνητα (αν αυτά αποτιμώνται πάνω από ~ 7.700 δολάρια) Μετρητά στους τραπεζικούς λογαριασμούς σαςΥποχρεώσεις φόρου για περιόδους πριν από την πτώχευσή σαςΚαταπολέμηση κερδών ή τυχερών παιχνιδιών που λαμβάνετε πριν ή κατά τη διάρκεια της πτώχευσής σας , ένα αυτοκίνητο αξίας κάτω των 7.700 δολαρίων και τα δευτερεύοντα εμπορικά εργαλεία ΔΕΝ εισπράττονται.Το εισόδημά σας αξιολογείται κάθε χρόνο και εάν το καθαρό (μετά από φόρο) εισόδημά σας υπερβαίνει ορισμένα επίπεδα (που βρέθηκαν εδώ), θα πρέπει να πληρώσετε 50 σεντς από κάθε δολάριο που κερδίσατε πάνω από το κατώτατο όριο στον πτωχευτικό σας διαχειριστή. Το βασικό επιτόκιο είναι ένα καθαρό ετήσιο εισόδημα $ 55.000 το οποίο ισοδυναμεί με το ακαθάριστο (πριν από τη φορολογία) ετήσιο εισόδημα ~ $ 70.000 συν αποζημιώσεις. Το κατώφλι αυξάνεται για τον αριθμό των εξαρτώμενων ατόμων που έχετε. Μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με τη συγκατάθεση του διαχειριστή, αν και απαιτείται να δώσετε το διαβατήριό σας στον διαχειριστή σας ενώ δεν ταξιδεύετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σχετικά με την πτώχευση εδώ (Bankruptcy | Pearce & Heers Λογιστές Αφερεγγυότητας) και εδώ (Bankruptcy Assistance - Cactus Consulting).

Ελπίδα ότι βοηθάει!


Απάντηση 3:

Η αφερεγγυότητα είναι οικονομική κατάσταση: τα χρέη σας είναι μεγαλύτερα από την εύλογη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων σας και δεν είστε σε θέση να πληρώσετε τα χρέη σας, καθώς καθίστανται γενικά οφειλόμενα.

Η πτώχευση είναι νομικό καθεστώς: πρόκειται για μια νομική διαδικασία στην οποία ένα αφερέγγυο υποβάλλει αίτηση για προστασία από τους πιστωτές της, έτσι ώστε να μην μπορούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν δικαστικές διαδικασίες (όπως ποινή φυλάκισης) εναντίον της για να ανακτήσουν τα χρέη τους. Σε αντάλλαγμα αυτής της προστασίας, παραδίδει τα περιουσιακά της στοιχεία στον πτωχεύσαντα εμπιστευματοδόχο ο οποίος γίνεται νόμιμος κάτοχος των περιουσιακών του στοιχείων. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής πωλεί τα περιουσιακά της στοιχεία και διανέμει τα έσοδα από την πώληση μεταξύ των πιστωτών της. Και αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στην πρώτη θέση, οι πιστωτές της καταλήγουν να μην πάρουν τίποτα. Στη συνέχεια, διαγράφουν τα χρέη τους έναντι της ως επιχειρηματική ζημία.