Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εταιρείας και μιας εταιρικής επιχείρησης;


Απάντηση 1:

Ως Εταιρεία, όπως ορίζεται στον νόμο περί Εταιρειών, το 2013 σημαίνει «Εταιρεία που έχει καταχωρηθεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου του 2013 ή οποιασδήποτε από τις προηγούμενες Εταιρικές Πράξεις». Εκτιμώντας: ότι ένα σωματείο ορίζεται σύμφωνα με το τμήμα 2 (11) του νόμου περί εταιρειών, το 2013 ως

(11) ως "εταιρική έδρα" ή "εταιρεία" νοείται μια εταιρία που έχει συσταθεί εκτός της Ινδίας, αλλά δεν περιλαμβάνει -

(i) μια συνεταιριστική εταιρεία καταχωρημένη βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με τις συνεταιριστικές εταιρείες · και

(ii) οιοδήποτε άλλο εταιρικό σώμα (που δεν είναι εταιρεία όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο), την οποία η κεντρική κυβέρνηση μπορεί, με κοινοποίηση, να διευκρινίσει για το σκοπό αυτό ·

Έτσι, γενικά, η Εταιρεία σημαίνει Εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Νόμο περί Εταιρειών, το 2013 και η Corp. περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που έχουν την έδρα τους εκτός της Ινδίας, εκτός από τη Συνεργατική Εταιρεία.

Π.χ. της εταιρείας: Reliance Industries Limited, Tata Steel Limited, Infosys Limited κλπ

Π.χ. της εταιρίας Body: Alphabet Inc, Microsoft Corporation, facebook Inc κ.λπ. μια ξένη εταιρεία που δεν έχει συσταθεί στην Ινδία. Ωστόσο, μια θυγατρική εταιρειών τέτοιων εταιρειών (εταιρικών εταιρειών), εάν έχουν συσταθεί στην Ινδία, θα καλούνται ως Εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο. Π.χ; Google India Private Limited, Pepsico Ινδία Private Limited κλπ.


Απάντηση 2:

Body Εταιρεία είναι μια ευρύτερη έννοια από την εταιρεία. Περιλαμβάνει εταιρία καθώς και άλλες επιχειρήσεις, όπως ξένες εταιρείες, δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κλπ. Το σωματείο εταιρειών ορίζεται στο τμήμα 2 (7) και η Εταιρεία ορίζεται στο τμήμα 3 του νόμου περί εταιρειών του 1956.

Η εταιρία και οι εταιρίες εκτελούνται χωριστά από τα διάφορα πρόσωπα: εσωτερικούς υπαλλήλους και ανεξάρτητους τρίτους αντιστοίχως. Αλλά, δεν αντιτίθενται μεταξύ τους. Αντ 'αυτού, είναι συμπληρωματικές.

Η εταιρία και οι εταιρείες είναι δύο σημαντικές μορφές νομικών δομών ή επιχειρηματικών οργανώσεων. Έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, διαφορετική από τους ιδιοκτήτες τους. και κατά συνέπεια συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και μετά από εκατοντάδες χρόνια όπως πολλές αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ή εταιρείες όπως η Nestle, η Ford κλπ. Είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μεγάλων έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούν τεράστιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Η εταιρία και οι εταιρίες έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές όσον αφορά το νομικό καθεστώς, την ευθύνη των ιδιοκτητών, τους φόρους κλπ.

Βασικές διαφορές μεταξύ μιας εταιρείας και μιας εταιρικής

  • Καταλληλότητα: Η εταιρεία είναι κατάλληλη μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης ή νομικής διάρθρωσης για μικρότερες επιχειρήσεις ή οντότητες. ενώ η εταιρική σχέση είναι πιο κατάλληλη για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή οντότητες. Φορείς: Οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας είναι τα μέλη της. ενώ οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας είναι οι μέτοχοί της. Όρια ιδιοκτησίας: Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ιδιοκτητών / μελών σε περίπτωση εταιρείας. ενώ δεν υπάρχουν όρια στον αριθμό των ιδιοκτητών / μετόχων σε περίπτωση εταιρικής. Νομική Κατάσταση: Μια εταιρεία έχει ξεχωριστή οντότητα από τους ιδιοκτήτες της. αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι απάτες, τα μέλη ή οι εταίροι θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι. ενώ μια εταιρία έχει εντελώς ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες / μετόχους της. Διαχείριση: Μια εταιρεία έχει μέλη ή διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για διαχείριση. ενώ μια εταιρία έχει Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύοντας τους ανώτερους υπαλλήλους και στελέχη. Διασκέδαση: Δεν είναι υποχρεωτική για μια εταιρεία να πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. ενώ στην περίπτωση της εταιρικής οντότητας απαιτείται η συνέλευση των μετόχων σε περιοδική βάση όπως ετήσια συνεδρίαση. Η εγγραφή των πρακτικών της συνεδρίασης είναι επίσης απαραίτητη. Νομικές απαιτήσεις: Μια εταιρεία έχει λιγότερες νομικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. η γραφειοκρατία είναι επίσης μικρότερη σε περίπτωση εταιρείας. ενώ μια εταιρία πρέπει να εκπληρώσει πολλές νομικές απαιτήσεις, μαζί με βαριά γραφειοκρατία. Ονόματα: Μια εταιρεία είναι γνωστή με διαφορετικά ονόματα ή ονοματολογίες σε διάφορες χώρες, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (PLLC) εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης (LLP), εταιρεία κ.λπ. · ενώ μια εταιρία είναι γνωστή ως εταιρία (Inc), corpor., S εταιρική, C εταιρική, εταιρική, ανώνυμη εταιρία (Plc.), κλπ. Νομικές Συμφωνίες: Μια εταιρεία πρέπει να έχει μικρότερο αριθμό συμφωνιών που απαιτείται να εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις · ενώ μια εταιρία έχει πολλές συμφωνίες που απαιτούνται για το σχηματισμό και τη συνέχιση της ύπαρξης καθώς και για την εκπλήρωση διαφόρων νομικών υποχρεώσεων. Κατάσταση ταξινόμησης: Σε περίπτωση εταιρείας, επιτρέπεται η φορολόγηση των μεταβιβάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες πρέπει να μεταφερθούν στις ατομικές φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών / μελών. ενώ σε περίπτωση εταιρικής διακυβέρνησης, δεν επιτρέπεται φορολόγηση μέσω φορολογικού συντελεστή που θα οδηγήσει σε διπλή φορολογία. Λογαριασμοί και λογιστικά βιβλία: Μια εταιρεία έχει λιγότερο περίπλοκους λογαριασμούς και αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν μαζί με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις υποβολής. ενώ μια εταιρία έχει πολύ περίπλοκους και ολοκληρωμένους λογαριασμούς και αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν, με έγκαιρη υποβολή στην κυβέρνηση, τις ρυθμιστικές αρχές και τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένη μια εταιρία. Διαφάνεια: Μια επιχείρηση έχει λιγότερη διαφάνεια λόγω της ευέλικτης και εύκολης κανονιστικές απαιτήσεις που του επιβάλλονται · ενώ μια εταιρία έχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας λόγω των αυστηρών κανονιστικών απαιτήσεων που επιβάλλονται σε αυτήν. Δημόσια εμπιστοσύνη: Μια εταιρεία δεν απολαμβάνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού. ενώ μια εταιρία απολαμβάνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού.

Απάντηση 3:

Body Εταιρεία είναι μια ευρύτερη έννοια από την εταιρεία. Περιλαμβάνει εταιρία καθώς και άλλες επιχειρήσεις, όπως ξένες εταιρείες, δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κλπ. Το σωματείο εταιρειών ορίζεται στο τμήμα 2 (7) και η Εταιρεία ορίζεται στο τμήμα 3 του νόμου περί εταιρειών του 1956.

Η εταιρία και οι εταιρίες εκτελούνται χωριστά από τα διάφορα πρόσωπα: εσωτερικούς υπαλλήλους και ανεξάρτητους τρίτους αντιστοίχως. Αλλά, δεν αντιτίθενται μεταξύ τους. Αντ 'αυτού, είναι συμπληρωματικές.

Η εταιρία και οι εταιρείες είναι δύο σημαντικές μορφές νομικών δομών ή επιχειρηματικών οργανώσεων. Έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, διαφορετική από τους ιδιοκτήτες τους. και κατά συνέπεια συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και μετά από εκατοντάδες χρόνια όπως πολλές αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ή εταιρείες όπως η Nestle, η Ford κλπ. Είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μεγάλων έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούν τεράστιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Η εταιρία και οι εταιρίες έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές όσον αφορά το νομικό καθεστώς, την ευθύνη των ιδιοκτητών, τους φόρους κλπ.

Βασικές διαφορές μεταξύ μιας εταιρείας και μιας εταιρικής

  • Καταλληλότητα: Η εταιρεία είναι κατάλληλη μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης ή νομικής διάρθρωσης για μικρότερες επιχειρήσεις ή οντότητες. ενώ η εταιρική σχέση είναι πιο κατάλληλη για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή οντότητες. Φορείς: Οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας είναι τα μέλη της. ενώ οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας είναι οι μέτοχοί της. Όρια ιδιοκτησίας: Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ιδιοκτητών / μελών σε περίπτωση εταιρείας. ενώ δεν υπάρχουν όρια στον αριθμό των ιδιοκτητών / μετόχων σε περίπτωση εταιρικής. Νομική Κατάσταση: Μια εταιρεία έχει ξεχωριστή οντότητα από τους ιδιοκτήτες της. αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι απάτες, τα μέλη ή οι εταίροι θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι. ενώ μια εταιρία έχει εντελώς ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες / μετόχους της. Διαχείριση: Μια εταιρεία έχει μέλη ή διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για διαχείριση. ενώ μια εταιρία έχει Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύοντας τους ανώτερους υπαλλήλους και στελέχη. Διασκέδαση: Δεν είναι υποχρεωτική για μια εταιρεία να πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. ενώ στην περίπτωση της εταιρικής οντότητας απαιτείται η συνέλευση των μετόχων σε περιοδική βάση όπως ετήσια συνεδρίαση. Η εγγραφή των πρακτικών της συνεδρίασης είναι επίσης απαραίτητη. Νομικές απαιτήσεις: Μια εταιρεία έχει λιγότερες νομικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. η γραφειοκρατία είναι επίσης μικρότερη σε περίπτωση εταιρείας. ενώ μια εταιρία πρέπει να εκπληρώσει πολλές νομικές απαιτήσεις, μαζί με βαριά γραφειοκρατία. Ονόματα: Μια εταιρεία είναι γνωστή με διαφορετικά ονόματα ή ονοματολογίες σε διάφορες χώρες, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (PLLC) εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης (LLP), εταιρεία κ.λπ. · ενώ μια εταιρία είναι γνωστή ως εταιρία (Inc), corpor., S εταιρική, C εταιρική, εταιρική, ανώνυμη εταιρία (Plc.), κλπ. Νομικές Συμφωνίες: Μια εταιρεία πρέπει να έχει μικρότερο αριθμό συμφωνιών που απαιτείται να εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις · ενώ μια εταιρία έχει πολλές συμφωνίες που απαιτούνται για το σχηματισμό και τη συνέχιση της ύπαρξης καθώς και για την εκπλήρωση διαφόρων νομικών υποχρεώσεων. Κατάσταση ταξινόμησης: Σε περίπτωση εταιρείας, επιτρέπεται η φορολόγηση των μεταβιβάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες πρέπει να μεταφερθούν στις ατομικές φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών / μελών. ενώ σε περίπτωση εταιρικής διακυβέρνησης, δεν επιτρέπεται φορολόγηση μέσω φορολογικού συντελεστή που θα οδηγήσει σε διπλή φορολογία. Λογαριασμοί και λογιστικά βιβλία: Μια εταιρεία έχει λιγότερο περίπλοκους λογαριασμούς και αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν μαζί με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις υποβολής. ενώ μια εταιρία έχει πολύ περίπλοκους και ολοκληρωμένους λογαριασμούς και αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν, με έγκαιρη υποβολή στην κυβέρνηση, τις ρυθμιστικές αρχές και τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένη μια εταιρία. Διαφάνεια: Μια επιχείρηση έχει λιγότερη διαφάνεια λόγω της ευέλικτης και εύκολης κανονιστικές απαιτήσεις που του επιβάλλονται · ενώ μια εταιρία έχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας λόγω των αυστηρών κανονιστικών απαιτήσεων που επιβάλλονται σε αυτήν. Δημόσια εμπιστοσύνη: Μια εταιρεία δεν απολαμβάνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού. ενώ μια εταιρία απολαμβάνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού.