Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σταθερής και αυθαίρετης σταθεράς;


Απάντηση 1:

Μια αυθαίρετη σταθερά είναι μια σταθερά της οποίας η τιμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι οτιδήποτε, αρκεί να μην εξαρτάται από τις άλλες μεταβλητές σε μια εξίσωση ή έκφραση. Μια σταθερά που δεν είναι αυθαίρετη μπορεί συνήθως να πάρει μόνο μία τιμή (ή ίσως, ένα σύνολο πιθανών τιμών, αλλά όχι μόνο οποιαδήποτε τιμή).

Για παράδειγμα, εάν ρωτήσετε "ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2;" θα μπορούσατε να γράψετε την απάντηση ως 2n όπου n είναι μια αυθαίρετη ακέραια σταθερά. Αυτό είναι διαφορετικό από μια συγκεκριμένη σταθερά όπως 2i + 1 = 15 όπου η σταθερά i στην έκφραση 2i + 1 μπορεί να πάρει μόνο μία τιμή (i = 7).


Απάντηση 2:

Τα σταθερά είναι ποσότητες που δεν διαφέρουν. Αυτό που τους καθιστά αυθαίρετους ή όχι είναι εάν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να τις ορίσετε. Οι φυσικές σταθερές όπως pi, euler number, plancks constant είναι καθορισμένες και όχι αυθαίρετες. Στην εμπειρία μου, αυθαίρετες σταθερές συνήθως προκύπτουν στις λύσεις των διαφορικών εξισώσεων χωρίς επαρκείς οριακές συνθήκες, πιο απλά λένε την εξίσωση της γραμμής y = mx + b. b είναι μια αυθαίρετη σταθερά, αλλά αν σας λέει y = 5 @ x = 0, το b δεν είναι πλέον αυθαίρετο. b = 5.


Απάντηση 3:

Τα σταθερά είναι ποσότητες που δεν διαφέρουν. Αυτό που τους καθιστά αυθαίρετους ή όχι είναι εάν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να τις ορίσετε. Οι φυσικές σταθερές όπως pi, euler number, plancks constant είναι καθορισμένες και όχι αυθαίρετες. Στην εμπειρία μου, αυθαίρετες σταθερές συνήθως προκύπτουν στις λύσεις των διαφορικών εξισώσεων χωρίς επαρκείς οριακές συνθήκες, πιο απλά λένε την εξίσωση της γραμμής y = mx + b. b είναι μια αυθαίρετη σταθερά, αλλά αν σας λέει y = 5 @ x = 0, το b δεν είναι πλέον αυθαίρετο. b = 5.