Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου κίνησης και του καθαρού κυκλοφορούντος ενεργητικού;


Απάντηση 1:

Τα κεφάλαια κίνησης και τα καθαρά τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται γενικά τα ίδια. Η εικασία μου είναι ότι η διατύπωση αυτού που βλέπετε είναι παραπλανητική και αντί για Καθαρά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Χωρίς Τρέχουσες Υποχρεώσεις), το ποσό 7M είναι πραγματικά το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και όχι τα καθαρά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Ελέγξτε τον ισολογισμό και δείτε εάν οι τρέχουσες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 16 εκατ. Ευρώ και αυτή είναι η απάντησή σας, διότι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της 7Μ μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16M θα σας δώσουν κεφάλαιο κίνησης / καθαρά κυκλοφορούν ενεργητικά ύψους -9 εκατ. Ευρώ.

Σημαίνει επίσης ότι η εταιρεία είναι αρκετά ανθυγιεινή και πιθανότατα θα έχει έναν δύσκολο χρόνο να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες σε μετρητά.


Απάντηση 2:

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της επιχείρησης και για την κάλυψη καθημερινών εξόδων. Το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να είναι σε ταμειακή μορφή ή σε μορφή τραπεζικού λογαριασμού (μπορείτε επίσης να δανειστείτε χρήματα από την τράπεζα με την ιδιότητα του κεφαλαίου κίνησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας). Τα καθαρά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού είναι κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις Αυτό που απομένει είναι το τρέχον ενεργητικό σας.


Απάντηση 3:

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της επιχείρησης και για την κάλυψη καθημερινών εξόδων. Το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να είναι σε ταμειακή μορφή ή σε μορφή τραπεζικού λογαριασμού (μπορείτε επίσης να δανειστείτε χρήματα από την τράπεζα με την ιδιότητα του κεφαλαίου κίνησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας). Τα καθαρά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού είναι κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις Αυτό που απομένει είναι το τρέχον ενεργητικό σας.


Απάντηση 4:

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της επιχείρησης και για την κάλυψη καθημερινών εξόδων. Το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να είναι σε ταμειακή μορφή ή σε μορφή τραπεζικού λογαριασμού (μπορείτε επίσης να δανειστείτε χρήματα από την τράπεζα με την ιδιότητα του κεφαλαίου κίνησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας). Τα καθαρά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού είναι κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις Αυτό που απομένει είναι το τρέχον ενεργητικό σας.